Ехеслбіуе Сопліїкее

Опібей Соплипісу Согрогабіоп 124 Вгапёога Ріасе

Мемагк, Мем Јегѕеу

Моуепфег 3, 1965

Ргезепі: Ваббі Јопаћап Ј. Ргіп2, Уїсе Ргевідепі, Ргезідіпд; Ѕідпеу Веієтап, Мѕдг. Јоѕерһ Юоо1іпд, Кеппеєп Сібзоп, Мг8. Евкеїїе Ріегсе, Ропаїд Маїаїгопіе Ёог Мауог Наді Ј. Аддопігіо, Мгѕ. Неїеп Но##тап Гог Оеап С. Ніїїагд Неске1, Апагем Маѕһіпдёоп, Ігуіпд Вовегрегу, Едмага Кігк, Мүз. Сеії Агопз, мі11іе игідћё,

бџезё: АгЕбиг Кацітап ЅбаЁ#: Сугії р. Туѕоп, Мг8. Веѕз Могтап, Могтап Ѕёеіп1аџѓ,

Ріетіпд Сопез, Мгѕ. Уігдіпіа Реїозі, А1регё Е. А1ра, Јатеѕ Віаїг, Јапеѕ Маїкег, реап Наггізоп апа Мг8. Веаёгісе Еаз1еу

МІЛОТЕЅ: Тһе шіписев ої ће теесіпд пеїд Осбобег 27 меге арргоуед аз паїїед.

ГРРОАТ ОМ МЕЕТІМС Мг. Кеіёпап герогіед оп ће теебіп9 һе апі

ҰТТН МК. СКОМІЕҮ: Реап Неске1 Бад міёһ Мү. Сүом1еу 1азё Ргідау,

Осёорег 29. Іп аддієїоп ќо Мг. Сгоміеу, а Мү. Науеѕ Єгот {ће Назһіпдёоп ОБО апі апоёћег епё1етап маѕ ргезепё. Ме дізсиззей міЄћ Мг. Сгом1еу сиг дізёгезз +ћаё ће ргодгатв (Ба меге ѕепё оуег ёо {ће Ведіопаї ОБО Бад поё Бееп Ёогмагӣед ќо Маѕћіпдёоп аб ће біте ме ипдегзёооа ЕБеу меге ѕирроѕед ќо. Мг. Сгом1еу ехріаїпед бо из Єбе уаїше ої сопріпіпу ргодгаюз іпёо раскеєѕз. Ме ѕаіа регћарѕ бів 5поц1а Бе Боё ћаё Єпеге ѕћоџ1а Бе а Бекбег теёћоа ої соплипісавіоп іо о0г оЁҒісе ѕо {ћаё ме цпдегѕёапа поге сіеагіу ућає Єбеу Бауе іп тіпа апа мћаё Епе де1ауз аге.

Ме +ћеп баїкед вресібісаїіу абоці зпа11 Ъџзіпеѕз апд 1еда1 зѕегуісез ргороа1ѕ мпісі меге зепі ёо Мем Уогк іп саїу апд ѕирведиепё1у а сопіегепсе мав Беїд мій Мгв. Ноббпап апа Мг. ређеуоізе аё мћісћ ёіте {ћеу меге діуеп азвшгапсеѕ «Пак Іедаї ѕегүісез моцід Бе Ғогџагаей бо Мавћіпдєоп апа Єцпдед міќћіп Єһігбу даує. Мг. Сгом]еу ѕаій Бак &һіѕ мав а піѕипаегебапаіпд.

АЄ һе 1аѕё пеебіпд ої +һе Ехесџёіуе Сот- піббее Мг. Маїаїгопіє іпдісаёей ће ргобієт ме аге Ғасіпд ҹіһ гедагд © ог ргороѕа1з із геа11у іп геіакіоп бо (ће сопрозієіоп об «пе Воага ОЁ Тгивіее5. Ме дід де ЄБіз ітргезѕіоп Єгот оцг теебіпд, Мг. Кеіётап згід. Ме ѕаіа &Һаё і ме һай Бееп 018 ЄБів маѕ {һе ргоріеп ме моџ1а Ћауе ёо1а {ћет һа Єһе Ву-Гамѕ Соппісбее із пеебіпо пом ќо сопе пр мієћ

2

гесоптепдаёіопѕ бо Бе зибпіккед бо «Ве пепфеїенір міїй гедагӣ ёо іпсгеаѕіпа Воагд тепрегећір. Тһе Ву-амѕ Сотпіёбее Баз ваїд ії мапіед бо ргезепі а чпапіпооѕ герогі.

Ме еїс ће дівсиввіоп мав ровібіуе апа Ћеа1ћу апі меге геаввигед Єбає «бе ргодгап ме аге ригвціпа із ће ѕапе ав Мавћіпдёоп Ғее1ѕ а соплипієу асбіоп ргодгап ѕћоџ1д #шпсёіоп.

Іп айаібіоп, Мг. Сгоміеу ѕаій Єће РВОР ргороваї

із поб сопрІебей. Тће 1еда1 ѕегуісеѕ апа зпаї1 Ьизіпезз ргорозаїв аге .

сопрієкедй апа а11 Єћгее мі11 Бе ѕепё бо Навћіпдёоп мієбіп а меек ог беп ауз. ІҒ РВОР із поё Ғіпівћей мієріп «Вів регіо об біле *ће оёһег їмо ргорова1в мі11 Бе зепё апучау. Ме а1зо ехргезвей (ће Һоре «ває іп ће Ғобцге ће Ведіопаї оббісе моцід Бе поге дігесі іп ћеіг соттипісабіопв о из апа 1её из Кпом мћаё Єпеіг сопсегп і5 зо баб ме сап гевропі аігесё1у.

вабьі Ргіп2 ѕаід Єбає ће Ву-Іамє Соттіёбее Таз поё Ғіпізћей іє5 де1ірегаёіоп а вресіаї ір пеебіпд іп Моуепрег моцід Бе дієвісціє бо Һауе. Мг. Веієтап заїд ії ме саппоё Тауе ће теебіпд іп Моуепіег іє сап Бе зѕсһедџ1ед іп ће еагіу рагі ої ресепрег.

Іп гер1у о доезёіопз оп ућеёћег ог поё +ће алоѕрћеге ої {Һе пеебіпд мав һагпопіоџв, пом дід *ћеу ехріаїп «ћеіг іпбегеві іп ће сопрозіёіоп ої сиг Воага, апа аге а11 ої оџг ргорозаїв доіпд ёо Бе Беїд пр еуегу ёіте ће Воага сһапдев, Мг. Кеіётаһ ѕаій «баї реап Нескеї мепі Ко ће пеесіпд іп һе паппег йезсгіђей іп {ће огідіпа1 побіоп апд пом {ће Ведіопаї оббісе Кпоєз ћає Мемагк һаѕ іпбегеѕбей реоріє оп іёѕ Воагд апа Кпом ме мі11 до чіпає ме зћоџ1а іп Ебе іпёегевёв об оцг ргодгатз. Мг. Сгом1еу маз ароше &ће бүре об Воага" апа іпдісаєед Бе мапкед бо 100К аё ієз сопрозієіоп. Мг. Веієтап ѕаій Єбає аз а геѕџіє ої ће дівзсиззіоп Бе дід поё Ғее1 Єкеге мі11 Ье а сопёіпџіпч ргобіет ої оцг ргороваїв Ьеіпд деІауей. Не аїзо іпдісаёей со Мг. Сгочіеу Ебав ће ге1абіопећір ої Біє оббїсе міїв це гедиігей ЕБаї Євеу Бедігесі апа ме мі11 гезропа іп «ће ѕате Ғаѕһіоп

Мг. Кігк азкед Мг. Кеіётап бо ехрапа оп Бе ехр1апабіоп 9іуеп гедагаіпд {һе РВОР ргороѕа1. Мг. Веієпап ѕаій Єває іб маз ехріаїпед бо Віт апа Реап Неске1 {ћаё Һе Ведіопаї оЁҒісе Бад Һай ргоЬ1етѕ іп гедахд бо зкаїї; || һеу меге Ьгіпдіпс іп пем реоріє гпа Єћеу ай Бад іпёегпа1 адпіпівікаєіує ргорепз. Не аддед ќћаё +ћеу меге пої 6014 має вресіѓіс вбаде ће ргорозаї із іп Ьше &ћає іє ів доіпд Єһгоцдһ ће гедиІаг ехапіпабіоп. Мк. Тувоп ѕаіа Єһає һе ргобіет міЄһ РВОР, аз те ипдегзбапдз ік, ів цпдег ићаё весбіоп міїї іє Бе Єцпдед. Не аддед Аћаё Мазћіпдёоп Һаѕ ѕерагабе зЕгисбигев бог еасһ ргорозаї апа єуеп Ебоцуї «Ве ргороваї із асіца11у іп Маѕћіпсёоп, о#ҒісіаІ1у іс із поё.

ВарЬьі Ргіп2 ѕиддеѕёей Єһаё Мг. Кеіємап дгаїі а Іеббег Ғог реап Нескеї'є зідпаєиге сопҒігтіпд чћа мав ѕаід аё *ће

з

теебіпд мієв Мг. Сгом1еу. Мг. Веіётап адгеед +һіз зһоџ1а Бе допе апа аддед «ває {ће Іеббег зпошід іпдісаке Єһаё і# ЄҺеге із апу дізадгеепепё Мг. Сгом1еу зћоџ1й зо іпдісаєе іп ћіѕ геріу мав із іп еггог. Тһеге мав сопѕепзиѕ ої +ће Соптієбее.

ЅЕСОМЮ ЅРЕСІА СОММІТТЕЕ карьі Ргіпг ѕаіа +ћає Һе ѕесопа Һеагіпд оё НЕАВІМС: бе Сіёу Соџпсі1 Ѕресіа1 Соютієбее мав пеїд

Мопдау апа Єбає Мг. Кацётап Бад бевёі #іей оп Ъећа1# ої ће МеіћЬогһоод Үоџєһ Согр апа «ће ҮІЅТА үо1опбеегз, апа Юг. Сгойег кевбіїїед оп Неад Ѕёагё апа Рге-5сћоо1. Тһе весопа ћеагіпд, ће заїд, мав Ъгіеё апі деаїє паїпіу місь сіу адепсіез. Мг. Тузоп ѕаіа ће маз мопдегіпд мбу по +езііпопу має Пеахд Ғгот Ебе Ѕепіог Сіфігепз Соп- піззіоп. Мг. Маїавгопке заій {ћеу меге ргерагед Биё меге поё саі1ей оп апа ЄБе Мауог Һаѕ гедиезёед Һа Єпеу зиршіё а герогі ќо ЄБе Сотпіёбее ёо Бе паде а пабкег ої кесога.

Мг. Кеієтап заій пе із дізіигред оуег Єпе Ласк ої ргоседигев Ғор ће Һеагіпдѕ апа «Һа һе агеаз ої іпашігу меге поё Кпомп. Не айдед +ћаё аё ће псіазіоп ої ће Ғірѕё һеагіпд ме огӣегед а сору ої Бе Стапастіре бае Ћауе әб добёеп іб, апа ѕиддевёей ме рогсћаѕе а сору ої Єбе ёезііпопу апд огдег сорієв ої «ће ехһіһіёз. Тһеге мав сопвепвиз.

Мрз. Ріегсе чмевбіопед эћеёћег ог поё Візћор Ѕпієћ һаа Бееп іпбегуісмед ог а роѕібіоп мієћ ОСС. Мг. Туѕоп заій Візћор Ѕтієһ Бад арр1іей Ғог зеуега1 іобв чікю ОСС эћісћ ме Ғе16

дід поё вџіє һіѕ дча1іҒісаєіопѕ. Не мав іпёегуіемей пові гесепіїу Бу

Мг. Ѕёеіпіаџё Ғор а розібіоп іп &ће Соплипісу Іпбогпаєіоп Рерагілепі апа чав шпдег асёіче сопвідегаєіоп. А1Єћоцдћ һе має іпёегуіемей Бу Мг. Віаіг апа пуѕе1Є, Мг. Туѕоп ваід, Візћор 8пієб'є смаїівісавіопо меге Беккег іп ће Сопшапісу Іпёогтаёіоп Рерагітепі. Мг. Туѕоп аїзо заід +ћа+ а11 Агеа Воагд зба## аз Ьееп һігей Єгоп мієбіп ће агеа апа ѕопе Агеа Воагаѕ ћаҹе рехвоплеї соппієќеез апа ќо ће дедгее «пає &Һеу Ғее1 ѕопеопе зћоџ1а Бе сопзійегед ог а роѕібіоп, «Пів мі11 Бе допе Бає ме мі11 таке ве Ғіпа1 деёегтіпаёіоп.

ВЕРОВТ ОБ ЕХЕСОТІҮЕ Мг. Туѕоп заій ќћаё ме ргезепіїу Баує а вбабі РІВЕСТОВ: бзсаїі об 48 реор1е, 70% ої Єпет 1іуе іп Мемагк.

Не аддед {ћаё ої а11 ће САР адепсіез іп (ће соџпёгу ме һауе &һће дгеабезє регсепбаде ої реор1е мбо 1іме міжћіп ће агеа.

СОРЕ Ргороваї Мг. Туѕоп заїд ће СОРЕ ргорозаї мі11 Бе Ғопаеа апа декаїїв аге Беїпд могкей оці.

Роге Аџёћогібу Могк Тһе Роге Аџёћогібу Могк Тгаіпіпд Ргороѕа1

Тгаіпіпд Ргороваі ів іп Єбе геаду зёаде, Мг. Тузоп заід, апа

а пеекіпд мі11 Бе пеї4 іп Ткепіоп зћоге1у ёо чеє сехсієїсаєіоп Єгоп &ће зкаке апа, Боребціїу, іє мії1 Бе #шпдеа Бу ©Һе Ғіүзё ої ће уеаг опдег МТА.

4

ргочкат Соптібёее Тһе Ргодгап Соптіббее міїї тееє Єопогтом апа

адаіп пехє Недпездау. Тћеу чії1 дізсизв ргојесе Епабіє, Пеадцег'є Ргороза1, Теаспех Аіде Ргороваї, пем ЧСС Виддеї ап а уеху доод ргороѕа1 ргеѕепёей Бу ће Сібу бо Агеа Воагд 17. АШ Хһезе ргорозаїв аге Ьеіпд еуаїџаёед Бу збаёғ.

Віагегз тһе Віагегѕ Бауе чоєбеп #Һеіг 10% алд ме Һаҹе

Іеёбегв іо во ѕбабе апа ме ћауе поі ғіеа мазћіпдбоп. Ме огідіпа11у гедцевёей +ће попеу їгот пе Сібу рої ме меге Єшгпед дома.

Треге маз дізсиззіоп оп ућаё мі11 һа ће бресіаї Соптієєее гесоттепаѕ бо ће Сісу Соџпсі1 Єпеу пос ЕЗ ргодгатѕ=. Мг. Маїаїгопіе ѕаіа +ће Согрогаїіоп Соџпѕеі моу1а вів апа гепдег ап оріпіоп. ВаБЬі Ргіпа азкед і ће Согрога! хепдехв ап оріпіоп доев ће Сошпсі1 бауе Ко абіде Бу 16? Мг. Ма. заід Бе моцід іпуевкічаєе «бів апд герогі Баск.

ісе баз арргоуед Усадеб хочедй Бу ће Воагі "5 ієв

Вечіопаї ОБО тһе Ведіопаї хеа11осабіоп ар Іавё пеекіпд. Ме мі11 деб а 1екбег оп їв

Ме кесеїуед а 1еібег Ғот Мк. Скомісу тедагдіпд арргоуаї об ошг іпсгепепё зса1е апа Бе Баз гесцезей іпбокпаєіоп оп сопрагаЪі1іёу.

Мг. Скомієу баз а1ѕо мгіёбеп а Іеккег гедагд- іпд ће Віагег ргодгап апа зба бо Бе Бігед. Ме мі11 пее міёћ Һіл оп жів.

Мепірегабір Тһе Соттипіёу Асбіоп Рерагітепі іѕ сопеідегіпд а пепрегећір дгіуе ав а кевціє об сопсогп ехргеззей Бу Агеа Воагдв. Тһе дгіүе мі11 геєціє іп іпсгеазвей пи іп Єбе Агеа Воагӣз аз ме11 аз ОСС. Тћеу аге сопзійегіпд пе рс. ої а Кіск-оїї діппег апа аге азкіп ће Ехесикіуе Согтіёёее бо 3 зве го1е об +ће Воага іп +һіз ргосевз апё 2150 гедцезєіпд +ће біло Ғгее. Тһіѕ мі11 Бе могкед оці міёћ +ће Соплипіку Асбіоп Рерагілег

Мг. Маїаїгопке ѕаіа ЄБаї зоте реор'є МСМСА Ғее1 ЄБеге із по асбіує еїбогі бо гесүџіє пепђегз. Мг. гіа: с заіа ЪЛапкв аге ауаіїабіє аб еуегу Агеа Воага пееёіпд рис Бе Сваїс ^ «ії1 Ћауе со іпдісаєе ацгіпд «ће соџгѕе ої пеебіпдз «ак Ъ1апкз аге аус1абіє,

Мем Јегзеу Соптипібу Мг. Тувоп ѕаіа ће Ѕёабе Һав Бееп ёшпдей Ғог Асёіоп Іпзбіёџбе а Соплюпієу Асёіоп Іпзёіёџбе. Тһе

іпсогрогаёогв аге САР аігесёогѕ рг ве вбабе. Тһе іпвёібџбе са11з Єог а тепђегећір дгоцр оуег аг" Че 21 пепірег Ьоага. Тһе пепрегећір геїаїсз ќо роуегбу агеаѕ ат веаёв аге аүаі1ар1е бо Мемагк. Ме мі11 Бе іпбогпед ої ће пе

5 веїесііоп Боб Ғее1ѕ +ће Агеа Воагӣв зпоцід десіде мо мі11 гергезепі &ћет.

Агеа Воагӣѕ Мг. Тувоп заід ме мі11 Бедіп бо огдапіле *ће аве Єбхее Агеа Воагаѕ Бу ресепђег.

Еуаіџаёіоп Театѕ Іп Єбе пеаг Ёџёџге, Мг. Тузоп заїд, Һе

апеісіраєед ќћає еуаїчаєіоп Ееате Єгоп мавћіпдёоп мії1 Бе сопіпд бо Мемагк апа ѕаід ће Ғееіѕ сегбаїп оџг ргодгапѕ мі11 деё Бгоад паќіопа1 соуегаде.

Рүодгат Мопеу Мг. туѕоп ѕаіа һе опіу азресё об ће ЕОА ме ћауе поё уеб асёіуаёед із 5ВОС.опйег

тікіе ІҮ. Тһе соттыпібу асбіоп попеу ауаіїабіє &ћіз Ғізса1 үеаг ів

35 пі11іоп апа %ћіѕ пау Бе іпсгеаѕей Бесацѕе об пеей. Не аддед &ћаё Єве

Ѕепіог Сібігепз Ргороваї пау поё а11 Бе Еипдед ооё об соплипієу асбіоп.

Мг. Кігк гедиезёед ЄБає Єпе Ѕепіог Сіёігепз Ѕегуісе Согр аз 1іѕёей іп ќће ргороѕа1 Бе сһапдей. Мүз. Базієу ѕаій ЄБаї «Вів Бад а1геайу Беєп допе апа а сопғігтіпд Іеккег моцій #о110ы.

ВЕРОВТ ОР ТНЕ 5ЕСВЕТАВУ: Мг. Кігк ваід Бе Бад са11ед Мг. Оџі11ап ароџё

Ћіз асбсепдапсе аё пееёіподз ої ће Ехесибіує Соттіёбее апа Мг. Оџі11ап іпдісаёед &ћаё міёһіп їмо меекз Һе моџ1ӣ Бе ауаі1аЬ1е апа заіа Бе Баз Бееп іпуо1уеа іп а 106 об теебіпдв гесепё1у апа азвигей из ої ћіз сопбіпиед іпёегезё іп #ће С і

РВОСВАМ СОММІТТЕЕ: Мгѕ. Агопѕ ѕаіа ће Ргодгат Соппіёбее зпоцід

ре гезігисёџкед Рог поге іпуо1уетепё. КарЬі Ргіп2 виддевкедй зһе апі Мг. 56111 геуіем Єпе тепрегѕ ої ће Соптіёёее апа таке гесоптепдабіопз.

Мг. Тувоп ѕаій &ће Ргодгат Соттіббее тизе баке а поге асбіуе гоїє апа ће порей, іп ће Ғџєшге, ќо Баме а Ргодгат Юігесёог мпо мі11 кеїаєе дігесё1у бо ће Ргодгап Соппієіее.

ҮІЅТА: Мг. МаЈаёгопёе ѕаіа ће һай діуеп реап Неске1

а 1ізё ої ҮІЅТА уо1чпёеегѕ апӣ азкей Мг. тузоп ёо мгієе а 1ессег аскпом1ейдіпд Єпеу аге могкіпд іп уагіоџв адепсієв Євгошувомі «пе Сібу.

Мк. Туѕоп ѕаіа пе ғоџ1а 11ке вопе об Єеп сопе бо а тееёіпд ої +ће Ехесибіує Сотпіёёее ёо зћаге міёһ из мбає Єпеу аге доіпд. АЁ ВаББі Ргіп2' ѕиддеѕбіоп, Мг. Тувоп авкед Мг. МаІаёгопєе жо аггапде Рог Біт бо тееё міёћ ЄБе уо1џпёеегѕ.

Мг. В1аіг ѕаіа Єпаб зоте ої Єпет аге іпёегеѕёеа іп Љесопіпд асбіуе іп &ће Агеа Воагдз апа аѕкей Мг. Маїабтопке і# &ћіз меге регпіѕѕіЪ1е. Мг. Маїаїгопіе ѕаіа Єпеу һауе Беєп шге бо до зо.

вевресеғш11у вортієкед,

Веаёгісе У. Еаз1еу